Οικονομικές Καταστάσεις

Αποκλειστικός μέτοχος της εταιρείας είναι η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. Το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων ανέρχεται στο ποσό των €50.000.000 (ευρώ πενήντα εκατομμυρίων) εκ των οποίων ποσό €20.000.000 (ευρώ είκοσι εκατομμύρια) αφορά μετοχικό κεφάλαιο το οποίο διαιρείται σε 4.000.000 (τέσσερα εκατομμύρια) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας €5 (πέντε ευρώ) έκαστη, ενώ το υπόλοιπο ποσό των €30.000.000 (ευρώ τριάντα εκατομμυρίων) αφορά σε διαφορά από την έκδοση των μετοχών πάνω από το άρτιο.
 • Ετήσια Χρηματοοικονομική Έκθεση 2022

  Αρχείο PDF
 • Ετήσια Χρηματοοικονομική Έκθεση 2021

  Αρχείο PDF
 • Ετήσια Χρηματοοικονομική Έκθεση 2020

  Αρχείο PDF
 • Ετήσια Χρηματοοικονομική Έκθεση 2019

  Αρχείο PDF
 • Ετήσια Χρηματοοικονομική Έκθεση 2018

  Αρχείο PDF
 • Ετήσια Χρηματοοικονομική Έκθεση 2017

  Αρχείο PDF
 • Ετήσια Χρηματοοικονομική Έκθεση 2016

  Αρχείο PDF
 • Ετήσια Χρηματοοικονομική Έκθεση 2015

  Αρχείο PDF
 • Ετήσια Χρηματοοικονομική Έκθεση 2014

  Αρχείο PDF
 • Ετήσια Χρηματοοικονομική Έκθεση 2013

  Αρχείο PDF
 • Ετήσια Χρηματοοικονομική Έκθεση 2012

  Αρχείο PDF