Οργανόγραμμα

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε την ανάθεση των ακόλουθων εργασιών (υπό τη μορφή του outsourcing σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στις ΠΔΤΕ 2577/2006 και 2597/2007) στην Εθνική Τράπεζα Α.Ε.:

  • Διαχείρισης Κινδύνων
  • Εσωτερικού Ελέγχου
  • Υποστήριξης Συστημάτων Πληροφορικής
  • Εργασιών Επιτροπής Ελέγχου
  • Λειτουργία Κανονιστικής Συμμόρφωσης εκτός των καθηκόντων του Αρμόδιου Διευθυντικού Στελέχους για το Ξέπλυμα Χρήματος που ανατίθενται στον Επικεφαλής Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης