Ο Όμιλος της Εθνικής Τράπεζας

Η Εθνική Τράπεζα, η πιο ιστορική ελληνική τράπεζα, με έτος ίδρυσης το 1841 εισήχθη στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών το 1880. Με 175 χρόνια επιτυχούς και αδιάλειπτης λειτουργίας στον οικονομικό βίο της χώρας, η Τράπεζα έχει εξελιχθεί σε ένα σύγχρονο όμιλο εταιρειών παροχής χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, καλύπτοντας έτσι τις συνεχώς διευρυνόμενες ανάγκες των πελατών της.

Σήμερα, ο Όμιλος της Εθνικής Τράπεζας λειτουργεί δυναμικά σε 11 χώρες όπου ελέγχει εκτός της Ε.Τ.Ε., 8 τράπεζες και 57 εταιρείες παροχής χρηματοοικονομικών και λοιπών υπηρεσιών απασχολώντας 20.052 εργαζόμενους.