Ποια στοιχεία αξιολογούνται για την έναρξη της συνεργασίας ;

Για την έναρξη συνεργασίας αξιολογούνται τόσο τα πρόσφατα οικονομικά στοιχεία του προμηθευτή, το αντικείμενο και ο κλάδος δραστηριότητας του, όσο και η ποιότητα του προς εκχώρηση χαρτοφυλακίου αγοραστών. Επίσης, αξιολογείται η διασπορά αυτών καθώς και το ιστορικό της συναλλακτικής τους συμπεριφοράς όπως προκύπτει από τα λογιστικά βιβλία του προμηθευτή αλλά και από τυχόν συνεργασία που έχουν με την εταιρεία μας μέσω άλλων προμηθευτών.

Επηρεάζεται η σχέση με τους πελάτες μου;

Σε καμία περίπτωση δεν μεταβάλλεται ούτε διακόπτεται η σχέση με τους πελάτες καθώς συνεχίζει να εφαρμόζεται η συμφωνηθείσα μεταξύ προμηθευτή και αγοραστή πιστωτική πολιτική βάσει εμπορικής συμφωνίας. Η λειτουργία του πράκτορα είναι συμπληρωματική και δεν αντικαθιστά τον προμηθευτή.

Πρέπει να εκχωρηθούν όλα τα τιμολόγια ενός πελάτη μου;

Προκειμένου ο πράκτορας να επιτυγχάνει την ορθή λογιστική παρακολούθηση των απαιτήσεων και των συναλλαγών του προμηθευτή με τους αγοραστές καθώς και να προβαίνει στην άμεση επίλυση και διευθέτηση τυχόν προβλημάτων που προκύψουν, ο προμηθευτής υποχρεούται να εκχωρεί στον πράκτορα κατά κανόνα όλες τις επιχειρηματικές απαιτήσεις του έναντι των συγκεκριμένων αγοραστών που θα συμφωνηθεί.

Πόσο γρήγορα θα λαμβάνω χρηματοδότηση;

Εφόσον έχει πραγματοποιηθεί η γνωστοποίηση των απαιτήσεων από τον προμηθευτή στον οφειλέτη και δεν έχουν κοινοποιηθεί ενστάσεις ή αντιρρήσεις από την πλευρά του οφειλέτη η χρηματοδότηση γίνεται άμεσα. Η συνήθης πρακτική είναι η χρηματοδότηση να πραγματοποιείται την επόμενη εργάσιμη ημέρα από τη γνωστοποίηση των απαιτήσεων.

Πως γίνεται η αναγγελία της εκχώρησης στους οφειλέτες;

O πράκτορας παραδίδει στον προμηθευτή τον τύπο της αναγγελίας εκχώρησης επιχειρηματικών απαιτήσεων που θα πρέπει να σταλεί στους οφειλέτες ενημερώνοντας τους για την έναρξη της συνεργασίας factoring. Στη συνέχεια, το ίδιο πράττει και ο πράκτορας αποστέλλοντας στον οφειλέτη αντίστοιχη επιστολή αναγγελίας εκχώρησης απαιτήσεων.

Ποιος είναι ο υπόχρεος σε περίπτωση μη εξόφλησης της οφειλής από τον οφειλέτη;

Στις περιπτώσεις Factoring με αναγωγή, ο προμηθευτής ευθύνεται έναντι του πράκτορα για την πληρωμή των εκχωρούμενων. Αντίθετα, στις περιπτώσεις Factoring χωρίς αναγωγή ο πράκτορας φέρει τον κίνδυνο της αφερεγγυότητας του οφειλέτη για τις απαιτήσεις που καλύπτονται από το ανώτατο όριο καλύψεως πιστωτικού κινδύνου και έως του ποσοστού κάλυψης αυτού.

Θα χρειαστεί ένα άτομο από την επιχείρηση να ασχολείται διαρκώς με τα διαδικαστικά θέματα της συνεργασίας Factoring;

Η διαδικασία διαχείρισης του λογαριασμού σας είναι πολύ απλή και όλη η πληροφόρηση από την εταιρεία μας διατίθεται ηλεκτρονικά (μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής e-factoring που παρέχεται δωρεάν από το περιβάλλον i-bank της Εθνικής Τράπεζας), επομένως ο χρόνος ενασχόλησης με την αποστολή της σχετικής πληροφόρησης είναι ελάχιστος. Από την πλευρά του, ο προμηθευτής αναλαμβάνει την υποχρέωση να γνωστοποιεί περιοδικά τις απαιτήσεις στον πράκτορα.