Κώδικας Δεοντολογίας του Ν. 4224/2013, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

Ο Ν. 4224/2013 ορίζει την έκδοση του Κώδικα Δεοντολογίας και καταγράφει την αποστολή του Κυβερνητικού Συμβουλίου Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, η οποία είναι:

 • η διαμόρφωση πολιτικών σχετικά με την οργάνωση ενός ολοκληρωμένου μηχανισμού αποτελεσματικής διαχείρισης των μη εξυπηρετούμενων ιδιωτικών δανείων που δεν έχουν μεταφερθεί σε οριστική καθυστέρηση,
 • οι προτάσεις τροποποιήσεων του υφιστάμενου νομικού πλαισίου σε θέματα ουσίας και διαδικασίας για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας στην επίλυση θεμάτων ιδιωτικού χρέους, συμπεριλαμβανομένης της επιτάχυνσης των διαδικασιών αναφορικά με τις καθυστερούμενες αποπληρωμές,
 • η κατάρτιση δράσεων ευαισθητοποίησης για την άμεση και αποτελεσματική ενημέρωση και υποστήριξη των πολιτών και των ενδιαφερόμενων μερών σχετικά με τη λήψη αποφάσεων και
 • η δημιουργία ενός δικτύου παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών για θέματα διαχείρισης οφειλών.

Με τον Κώδικα Δεοντολογίας του Ν. 4224/2013 θεσπίζονται οι γενικές αρχές συμπεριφοράς και υιοθετούνται βέλτιστες πρακτικές, οι οποίες έχουν ως στόχο την ενίσχυση του κλίματος εμπιστοσύνης, την αμοιβαία δέσμευση και την ανταλλαγή μεταξύ των προμηθευτών και των εταιρειών πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων της αναγκαίας πληροφόρησης, προκειμένου κάθε πλευρά να είναι σε θέση να σταθμίσει τα οφέλη ή τις συνέπειες εναλλακτικών λύσεων εξυπηρέτησης (λύσεις ρύθμισης) ή οριστικού διακανονισμού (λύσεις οριστικής διευθέτησης) των ληξιπρόθεσμων οφειλών των προμηθευτών έναντι των εταιρειών που απορρέουν από τη σύμβαση πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων, ή των αλληλόχρεων λογαριασμών που την εξυπηρετούν, με τελικό σκοπό, την επιλογή της καταλληλότερης, κατά περίπτωση, λύσης.

Ο Κώδικας Δεοντολογίας εφαρμόζεται σε περιπτώσεις φυσικών προσώπων, επαγγελματιών και πολύ μικρών επιχειρήσεων (μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών τελευταίας τριετίας έως 1.000.000 ευρώ), που διατηρούν οφειλές σε καθυστέρηση ή παρουσιάζουν ενδείξεις πιθανής καθυστέρησης.

Από την εφαρμογή του Κώδικα Δεοντολογίας εξαιρούνται:

 • Απαιτήσεις από συμβάσεις που έχουν ήδη καταγγελθεί πριν την 01.01.2015. Οι προμηθευτές μπορούν με δική τους πρωτοβουλία να προσέλθουν στο Ειδικό Σημείο Επικοινωνίας και να αιτηθούν υπαγωγής, προσκομίζοντας τα σχετικά δικαιολογητικά που απαιτούνται για την αξιολόγηση της ικανότητας αποπληρωμής των οφειλών τους.
 • Απαιτήσεις έναντι προμηθευτή που έχει υποβάλει αίτηση υπαγωγής στο Ν. 3869/2010, για την οποία έχει ορισθεί δικάσιμος. Οι προμηθευτές μπορούν με δική τους πρωτοβουλία να προσέλθουν στο Ειδικό Σημείο Επικοινωνίας και να αιτηθούν υπαγωγής, προσκομίζοντας τα σχετικά δικαιολογητικά που απαιτούνται για την αξιολόγηση της ικανότητας αποπληρωμής των οφειλών τους.
 • Απαιτήσεις έναντι προμηθευτή, κατά του οποίου τρίτοι πιστωτές έχουν κινήσει δικαστικές ενέργειες για την εξασφάλιση προς αυτούς χρεών ή έχει ήδη τεθεί σε καθεστώς εκκαθάρισης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Σε συμμόρφωση με τα προβλεπόμενα στον Κώδικα Δεοντολογίας, η ΕΘΝΙΚΗ FACTORS Α.Ε. θέσπισε ειδική Διαδικασία Επίλυσης Καθυστερήσεων (ΔΕΚ), τα στάδια της οποίας περιγράφονται στην ακόλουθη ενότητα.

Σχετική ενημέρωση παρέχεται και στο Ενημερωτικό Φυλλάδιο προς Προμηθευτές με Οικονομικές Δυσχέρειες.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ

Τα στάδια της Δ.Ε.Κ. είναι τα εξής:

Στάδιο 1ο: Επικοινωνία με τον προμηθευτή

Η Εθνική Factors μεριμνά για την ενημέρωση του προμηθευτή είτε τηλεφωνικά στα αρχικά στάδια καθυστέρησης, είτε εγγράφως ή ακόμη και συνδυάζοντας μέσα επικοινωνίας σχετικά με την ύπαρξη ληξιπρόθεσμης οφειλής. Επίσης διερευνά τα αίτια που συνετέλεσαν στην ληξιπροθεσμία, ώστε να εξετασθούν έγκαιρα τυχόν εναλλακτικές λύσεις.

Σε κάθε περίπτωση, αποστέλλεται στον προμηθευτή έγγραφη ενημέρωση για οφειλές σε καθυστέρηση, στο πλαίσιο ενημέρωσης των συναλλασσομένων της ΠΔΤΕ 2501/2002.

Παράλληλα με την παραπάνω επικοινωνία και εφόσον υπάρχει καθυστέρηση στην εξόφληση οφειλών άνω των 60 ημερών, αποστέλλεται με συστημένη επιστολή η πρώτη γραπτή ειδοποίηση στον προμηθευτή και στους εγγυητές των οφειλών που βρίσκονται σε καθυστέρηση.

Στάδιο 2ο: Συγκέντρωση οικονομικών και άλλων πληροφοριών

Οι προμηθευτές θα πρέπει να προσκομίσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και την Τυποποιημένη Οικονομική Κατάσταση Τυποποιημένη Οικονομική Κατάσταση (Τ.Ο.Κ.) συμπληρωμένη.

Σε περίπτωση που απαιτείται, οι προμηθευτές θα πρέπει να υποβάλλουν υποστηρικτικά στοιχεία, αναγκαία, για την επιβεβαίωση των πληροφοριών που υποβλήθηκαν, εντός καθορισθείσας προθεσμίας.

Στάδιο 3ο: Αξιολόγηση των οικονομικών στοιχείων

Εξετάζονται τα υποβληθέντα από τον προμηθευτή οικονομικά στοιχεία, συνεκτιμώντας και δεδομένα από άλλες πηγές πληροφόρησης, ώστε να αξιολογούνται κατ’ ελάχιστον τα εξής:

 • η οικονομική κατάσταση του προμηθευτή,
 • το συνολικό ύψος και τη φύση των χρεών του προμηθευτή περιλαμβανομένων τυχόν οφειλών του έναντι άλλων ιδρυμάτων/εταιρειών,
 • η τρέχουσα ικανότητα αποπληρωμής του προμηθευτή,
 • το ιστορικό οικονομικής συμπεριφοράς του προμηθευτή και,
 • η προβλεπόμενη ικανότητα αποπληρωμής των οφειλών εκ μέρους του προμηθευτή

Στην περίπτωση που ο προμηθευτής αποτελεί επιχείρηση (ανεξάρτητα από τη νομική μορφή αυτής) αξιολογούνται συμπληρωματικά, επιπροσθέτως, τα εξής τουλάχιστον:

 • το υποβαλλόμενο επιχειρηματικό σχέδιο ή σχέδιο αναδιάρθρωσης της επιχείρησης ή του ομίλου,
 • η ιδία συμμετοχή των βασικών μετόχων στο χρηματοδοτικό πλάνο του επενδυτικού σχεδίου,
 • οι προοπτικές ανάπτυξης του κλάδου της επιχείρησης,
 • οι όποιες εκτιμώμενες μελλοντικές ταμειακές ροές, οι οποίες συνηγορούν υπέρ της εκτίμησης ότι υφίσταται δυνατότητα εξυπηρέτησης του ανειλημμένου χρέους,
 • οι παράγοντες κινδύνου του επιχειρηματικού σχεδίου, οι ενδεχόμενες επιπτώσεις στη δυνατότητα αποπληρωμής και τα πιθανά μέτρα αποφυγής αυτών των κινδύνων και των επιπτώσεών τους
Στάδιο 4ο: Πρόταση κατάλληλων λύσεων στον προμηθευτή

Μετά την ανωτέρω αξιολόγηση των οικονομικών και άλλων πληροφοριών του προμηθευτή, του προτείνονται μία ή περισσότερες εναλλακτικές λύσεις ρύθμισης, και αν δεν υπάρξει σχετική συμφωνία, λύσεις οριστικής διευθέτησης. Κάθε προτεινόμενη λύση διαμορφώνεται εξατομικευμένα και αφορά τον συγκεκριμένο προμηθευτή και τις συγκεκριμένες οφειλές.

Ο προμηθευτής, μετά την παραλαβή των προτεινόμενων λύσεων, οφείλει εντός (15) εργάσιμων ημερών να ανταποκριθεί εγγράφως προβαίνοντας σε μία από τις παρακάτω ενέργειες:

 • να παράσχει τη συναίνεσή του στην προτεινόμενη ή σε μία από τις προτεινόμενες λύσεις
 • να αντιπροτείνει γραπτώς εναλλακτική λύση
 • να δηλώσει γραπτώς ότι αρνείται να συναινέσει με οποιαδήποτε προτεινόμενη λύση

Σε περίπτωση που ο προμηθευτής δεν προβεί σε καμία από τις παραπάνω ενέργειες εντός του προβλεπόμενου διαστήματος, τότε θα υπάρχει ο κίνδυνος χαρακτηρισμού του ως "μη συνεργάσιμου".

Στάδιο 5ο: Διαδικασία Εξέτασης Ενστάσεων (ΔΕΕ)

Οι προμηθευτές έχουν δικαίωμα υποβολής έγγραφης ένστασης μία φορά, για θέματα τήρησης διαδικασιών στο πλαίσιο του Κώδικα, εντός προθεσμίας 15 εργασίμων ημερών από το χαρακτηρισμό τους ως μη συνεργάσιμοι.

Η διαδικασία αυτή δεν μπορεί να αφορά αντιρρήσεις για τις πολιτικές και τις μεθοδολογίες που η Εταιρεία γνωστοποιεί ότι εφαρμόζει στο πλαίσιο του Κώδικα.


ΕΝΤΥΠΑ

Τα κατωτέρω δικαιολογητικά και έγγραφα θα πρέπει να προσκομίζονται:

 • από όλους τους ενεχόμενους στη δανειακή σύμβαση (συνοφειλέτες, πρόσθετα μέλη, εγγυητές κλπ) και
 • κατ’ ελάχιστο μαζί με τη συμπληρωμένη Τυποποιημένη Οικονομική Κατάσταση. Παρά ταύτα, ο οφειλέτης υποχρεούται να προσκομίζει στην εταιρεία και κάθε άλλο δικαιολογητικό ή έγγραφο που είτε αποδεικνύει τυχόν πρόσθετα στοιχεία που αυτός επικαλείται, είτε θεωρείται από την εταιρεία απαραίτητο για την αξιολόγηση των οικονομικών δυνατοτήτων του.


Δικαιολογητικά Φυσικών Προσώπων χωρίς επιχειρηματικά προϊόντα
Φυσικό Πρόσωπο που δεν διατηρεί την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία ή δε διατηρεί ατομική επιχείρηση
 1. Δελτίο Ταυτότητας/Διαβατήριο
 2. Ε1 - Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος των τριών τελευταίων οικονομικών ετών μαζί με τα αντίστοιχα εκκαθαριστικά σημειώματα
 3. Βεβαίωση Δηλωθείσας Περιουσιακής Κατάστασης (Ε9 - Δήλωση Στοιχείων Ακινήτων 2014)
 4. Βεβαίωση ρύθμισης οφειλόμενων φόρων (αν συντρέχει περίπτωση)
 5. Κατ' ελάχιστον, τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα μισθοδοσίας και σε περίπτωση συνταξιούχων το τελευταίο απόκομμα σύνταξης
 6. Ε2 τελευταίου οικονομικού έτους (σε περίπτωση που δηλώνονται μισθώματα)
 7. Εκκαθαριστικό ΕΝΦΙΑ 2014
 8. Σε περίπτωση που είστε άνεργος, απαιτείται το αποδεικτικό ανεργίας
 9. Σε περίπτωση που έχετε υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης, απαιτείται να προσκομίσετε την «Αίτηση για απονομή σύνταξης» με υπογραφή και σφραγίδα του εκάστοτε ασφαλιστικού φορέα. Ειδικά για πελάτες που έχουν υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης στο ΙΚΑ γίνεται αποδεκτό και το μηχανογραφημένο αντίγραφο χωρίς σφραγίδα και υπογραφή του ασφαλιστικού φορέα
 10. Σε περίπτωση που είστε συνταξιούχος υπό ανανέωση (λόγω αναπηρίας), θα πρέπει να προσκομίσετε «Ιατρική Γνωμάτευση» και σχετικό εισηγητικό σημείωμα.
Φυσικό Πρόσωπο που διατηρεί την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία ή διατηρεί ατομική επιχείρηση (προσκομίζονται στοιχεία του φορέα της επιχείρησης και του ελεύθερου επαγγελματία)
 1. Διαθέσιμες περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α. (Φ2) τρέχουσας χρήσεως και αντίστοιχες προηγούμενου έτους, καθώς και Εκκαθαριστική Δήλωση Φ.Π.Α. (Φ1) τελευταίου οικονομικού έτους
 2. Δελτίο Ταυτότητας/Διαβατήριο
 3. Ε1 - Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος των τριών τελευταίων οικονομικών ετών μαζί με τα αντίστοιχα εκκαθαριστικά σημειώματα
 4. Βεβαίωση Δηλωθείσας Περιουσιακής Κατάστασης (Ε9 - Δήλωση Στοιχείων Ακινήτων 2014)
 5. Βεβαίωση ρύθμισης οφειλόμενων φόρων (αν συντρέχει περίπτωση)
 6. Κατ' ελάχιστον, τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα μισθοδοσίας και σε περίπτωση συνταξιούχων το τελευταίο απόκομμα σύνταξης
 7. Ε2 τελευταίου οικονομικού έτους (σε περίπτωση που δηλώνονται μισθώματα)
 8. Εκκαθαριστικό ΕΝΦΙΑ 2014
 9. Σε περίπτωση που είστε άνεργος, απαιτείται το αποδεικτικό ανεργίας
 10. Σε περίπτωση που έχετε υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης, απαιτείται να προσκομίσετε την «Αίτηση για απονομή σύνταξης» με υπογραφή και σφραγίδα του εκάστοτε ασφαλιστικού φορέα. Ειδικά για πελάτες που έχουν υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης στο ΙΚΑ γίνεται αποδεκτό και το μηχανογραφημένο αντίγραφο χωρίς σφραγίδα και υπογραφή του ασφαλιστικού φορέα
 11. Σε περίπτωση που είστε συνταξιούχος υπό ανανέωση (λόγω αναπηρίας), θα πρέπει να προσκομίσετε «Ιατρική Γνωμάτευση» και σχετικό εισηγητικό σημείωμα.


Δικαιολογητικά Φυσικών Προσώπων με οφειλές (και) από χρηματοδοτήσεις επιχειρήσεων που τηρούν Βιβλία Α & Β Κατηγορίας*
Βασικά Στοιχεία
 1. Φωτοαντίγραφα φορολογικών δηλώσεων: έντυπο Ε3 τελευταίας τριετίας
 2. Φωτοαντίγραφα περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. τρέχοντος έτους και αντίστοιχες προηγούμενου έτους
 3. Φωτοαντίγραφα βεβαιώσεων έναρξης επιτηδεύματος (για νεοσύστατες επιχειρήσεις) και τυχόν μεταβολών, από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
 4. Φωτοαντίγραφα φορολογικών δηλώσεων εγγυητού/ών: έντυπα Ε1 τελευταίου έτους και έντυπο Βεβαίωσης Δηλωθείσας Περιουσιακής Κατάστασης (Ε9 τελευταίου έτους), ΕΝ.Φ.Ι.Α., εφόσον υφίσταται.
 5. Φωτοαντίγραφα φορολογικών δηλώσεων συγγενικών επιχ/σεων: έντυπο Ε3 τελευταίου έτους
 6. Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας & Ασφαλιστικής Ενημερότητας ή Βεβαίωση ρύθμισης οφειλόμενων φόρων (αν η ενημερότητα δόθηκε λόγω ρύθμισης)
Επιπλέον Στοιχεία εφόσον υπάρχουν οφειλές από χρηματοδοτήσεις επιχειρήσεων ατομικής μορφής
 1. Φωτοαντίγραφα φορολογικών δηλώσεων του φορέα της επιχ/σης: έντυπα Ε1 τελευταίας τριετίας και έντυπα Ε1 τελευταίου έτους, έντυπο Βεβαίωσης Δηλωθείσας Περιουσιακής Κατάστασης (Ε9 τελευταίου έτους), ΕΝ.Φ.Ι.Α., εφόσον υφίσταται, και εκκαθαριστικό σημείωμα τελευταίας χρήσης
 2. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας του φορέα της επιχείρησης
Επιπλέον Στοιχεία εφόσον υπάρχουν οφειλές από χρηματοδοτήσεις επιχειρήσεων εταιρικής μορφής
 1. Επικυρωμένα αντίγραφα πλήρους σειράς καταστατικού και τροποποιήσεων (ιδιωτικά συμφωνητικά)
 2. Έντυπο Βεβαίωσης Δηλωθείσας Περιουσιακής Κατάστασης (Ε9 τελευταίου έτους), ΕΝ.Φ.Ι.Α (εφόσον υπάρχει)
 3. Φωτοαντίγραφα φορολογικών δηλώσεων εταίρων: έντυπα Ε1 τελευταίας τριετίας και έντυπο Βεβαίωσης Δηλωθείσας Περιουσιακής Κατάστασης (Ε9 τελευταίου έτους)
 4. Τα έντυπα υπ αριθμό 1,2,3 & 6 της παραγράφου Βασικά Στοιχεία


Δικαιολογητικά Φυσικών Προσώπων με οφειλές (και) από χρηματοδοτήσεις επιχειρήσεων που τηρούν Βιβλία Γ Κατηγορίας*
Βασικά Στοιχεία
 1. Φωτοαντίγραφα φορολογικών δηλώσεων: έντυπο Ε3 τελευταίας τριετίας
 2. Φωτοαντίγραφα βεβαιώσεων έναρξης επιτηδεύματος (για νεοσύστατες επιχειρήσεις) και τυχόν μεταβολών, από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
 3. Φωτοαντίγραφα φορολογικών δηλώσεων εγγυητού/ών: έντυπα Ε1 τελευταίου έτους, έντυπο Βεβαίωσης Δηλωθείσας Περιουσιακής Κατάστασης (Ε9 τελευταίου έτους), και ΕΝ.Φ.Ι.Α., εφόσον υφίσταται.
 4. Ισολογισμοί 3 τελευταίων ετών, με τα σχετικά προσαρτήματα (όπου προβλέπονται)
 5. Οριστικό ισοζύγιο δευτεροβάθμιων λογ/σμών τελευταίας κλεισμένης χρήσης, υπογεγραμμένο από λογιστή
 6. Ισοζύγιο δευτεροβάθμιων λογ/σμών τελευταίου μήνα και αντίστοιχο προηγούμενου έτους,υπογεγραμμένα από λογιστή
 7. Φωτοαντίγραφα φορολογικών δηλώσεων συγγενικών επιχ/σεων: έντυπο Ε3 τελευταίου έτους
 8. Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας & Ασφαλιστικής Ενημερότητας ή Βεβαίωση ρύθμισης οφειλόμενων φόρων (αν η ενημερότητα δόθηκε λόγω ρύθμισης)
Επιπλέον Στοιχεία εφόσον υπάρχουν οφειλές από χρηματοδοτήσεις επιχειρήσεων ατομικής μορφής
 1. Φωτοαντίγραφα φορολογικών δηλώσεων του φορέα της επιχ/σης: έντυπα Ε1 τελευταίας τριετίας καιΦωτοαντίγραφα φορολογικών δηλώσεων εγγυητού/ών: έντυπα Ε1 τελευταίου έτους, έντυπο Βεβαίωσης Δηλωθείσας Περιουσιακής Κατάστασης (Ε9 τελευταίου έτους), ΕΝ.Φ.Ι.Α., εφόσον υφίσταται με τις τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις και εκκαθαριστικό σημείωμα τελευταίας χρήσης.
 2. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας του φορέα της επιχείρησης
Επιπλέον Στοιχεία εφόσον υπάρχουν οφειλές από χρηματοδοτήσεις επιχειρήσεων εταιρικής μορφής
 1. Επικυρωμένα αντίγραφα πλήρους σειράς καταστατικού και τροποποιήσεων (ιδιωτικά συμφωνητικά, ή ΦΕΚ, ή πρακτικά Γ.Σ.), ανάλογα με τη νομική μορφή
 2. Έντυπο Βεβαίωσης Δηλωθείσας Περιουσιακής Κατάστασης (Ε9 τελευταίου έτους), ΕΝ.Φ.Ι.Α (εφόσον υπάρχει)
 3. Φωτοαντίγραφα φορολογικών δηλώσεων εταίρων / μετόχων: έντυπα Ε1 τελευταίας τριετίας, έντυπο Βεβαίωσης Δηλωθείσας Περιουσιακής Κατάστασης (Ε9 τελευταίου έτους), και ΕΝ.Φ.Ι.Α., εφόσον υφίσταται
 4. Τα έντυπα υπ αριθμό 1,2,4,5,6 & 8 της παραγράφου Βασικά Στοιχεία
Δικαιολογητικά προβλεπόμενα από τον Κώδικα Δεοντολογίας
 1. Επιχειρηματικό σχέδιο ή σχέδιο αναδιάρθρωσης της επιχείρησης
 2. Ίδια Συμμετοχή των βασικών μετόχων / εταίρων στο χρηματοδοτικό πλάνο
 3. Προοπτικές Ανάπτυξης του κλάδου
 4. Εκτιμώμενες μελλοντικές ταμειακές ροές
 5. Παράγοντες κίνδυνοι επιχειρηματικού σχεδίου και οι επιπτώσεις στη δυνατότητα αποπληρωμής / πιθανά μέτρα αποφυγής αυτών των κινδύνων και των επιπτώσεών τους

Σας ενημερώνουμε ότι η υποβολή των ως άνω δικαιολογητικών στην Εταιρεία συνεπάγεται αυτοδίκαια την παροχή συγκατάθεσή σας προς την Εταιρεία και της εξουσιοδότησής σας αφενός να εξακριβώσει την ακρίβεια και την πληρότητα αυτών και αφετέρου να αναζητήσει δεδομένα για την περιουσιακή σας κατάσταση και την οικονομική συμπεριφορά σας σε σχετικά αρχεία, περιλαμβανομένων των αρχείων της Τειρεσίας Α.Ε. (www.tiresias.gr - τηλ. 210 3676700).

*Προσκομίζονται εφόσον δεν έχουν ήδη υποβληθεί στην Εταιρεία για προηγούμενη αξιολόγηση του πιστοδοτικού πλαισίου συνεργασίας με την επιχείρηση.

ΕΙΔΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Μπορείτε να ζητήσετε συνδρομή και πρόσθετες πληροφορίες για την εφαρμογή του Κώδικα Δεοντολογίας στα γραφεία της Εταιρείας μας στην Αθήνα, Λεωφόρος Αθηνών 128-132 και Ιφιγενείας Τ.Κ. 104 42, Αθήνα ή να επικοινωνείτε τηλεφωνικά στο τηλ. 210 5181088, Τμήμα Ανάπτυξης Εργασιών & Σχέσεων Πελατείας.

Εναλλακτικά, μπορείτε να ενημερωθείτε και από τη σχετική ενότητα της ηλεκτρονικής διεύθυνσης της Εθνικής Τράπεζας, www.nbg.gr/greek/law-4224 .