Διοικητικό Συμβούλιο

Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Eταιρείας η θητεία του οποίου λήγει την 30/06/2019 είναι η ακόλουθη:

  1. Θεοφάνης Παναγιωτόπουλος του Θωμά, Πρόεδρος, Μη εκτελεστικό Μέλος
  2. Αλέξανδρος Κοντόπουλος του Βασιλείου, Διευθύνων Σύμβουλος και Εκτελεστικό Μέλος
  3. Ελένη Τζάκου - Λαμπροπούλου του Αλκιβιάδη, Μη εκτελεστικό Μέλος
  4. Παναγιώτης - Ιωάννης Δασμάνογλου του Αναστασίου, Μη εκτελεστικό Μέλος
  5. Γεώργιος Αγγελίδης του Ιωάννη, Μη εκτελεστικό Μέλος
  6. Γεώργιος Κουτσουδάκης του Δημητρίου – Σπυρίδωνος, Μη εκτελεστικό Μέλος
  7. Ελένη Καππάτου του Αγγέλου, Μη εκτελεστικό Μέλος
  8. Βασίλειος Καραμούζης του Νικολάου, Μη εκτελεστικό Μέλος
  9. Δημήτριος Κατσικαβέλης του Γεωργίου, Ανεξάρτητο Μέλος