Τι κοστίζει το Factoring

Οι υπηρεσίες Factoring επιβαρύνονται με δύο ανεξάρτητες προμήθειες:

  • Την προμήθεια διαχείρισης, η οποία χρεώνεται επί της αξίας των εκχωρημένων τιμολογίων και αφορά το διαχειριστικό, εισπρακτικό και ασφαλιστικό κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών
  • Την προμήθεια προεξόφλησης, η οποία υπολογίζεται στο υπόλοιπο του αλληλόχρεου λογαριασμού ανά ημέρα και αντιστοιχεί στο χορηγητικό επιτόκιο που βαρύνει το εκάστοτε υπόλοιπο των προεξοφλημένων απαιτήσεων